Southern Beaches of Vietnam tour 8 days 7 nights

Hanoi, Hoi An

Day 1: Hanoi – Ho Chi Minh (L/D)

Day 2: Ho Chi Minh - Phu Quoc island (B/L/D)

Day 3: Phu Quoc (B/L/D)

Day 4: Phu Quoc - Ho Chi Minh - Phan Thiet (B/L/D)

Day 5: Phan Thiet - Mui Ne Beach(B/L/D)

Day 6: Phan Thiet - Nha Trang (B/L/D)

Day 7: Nha Trang (B/L/D)

Day 8: Nha Trang - Ho Chi Minh or Hanoi (B)

Other tour

TRIPASEAN
bán đàn piano
mua đàn piano
grand piano