Hanoi – Ho Chi Minh – Vinh Long – Can Tho – Chau Doc 4 days 3 nights

Hanoi, HoChiMinh city, Vinh Long, Chau Doc, Cai Be Floating Market

Departure: Hanoi

 

Day 1: Hanoi – Ho Chi Minh (B, L)

Day 2: Ho Chi Minh – Cai Be Floating Market - Vinh Long – Can Tho (B, L, D)

Day 3: Can Tho – Chau Doc (B, L, D)

Day 4: Chau Doc – Ho Chi Minh – Hanoi (B, L)


PACKAGE PRICE

No. of guests

01 PAX

02 PAX

03-04 PAX

05-07 PAX

08-10 PAX

11-15 PAX

16-20 PAX

Price (USD)

610

391

340

288

239

233

205

 

Other tour

TRIPASEAN
trị hen suyễn, hen suyễn, viêm phế quản mãn tính, Asean Định Suyễn Hoàn
X9 Nhục Thung Dung - Bổ thận - Tráng dương - Tăng cường sức khỏe
Bếp Xuka